Przejdź do treści

Kancelaria radcy prawnego prawnik adwokat Żywiec pomoc prawna dla firm porady prawne Ilona Niemczyk, Barbara Zyzak

Dla firm

1. Prawo korporacyjne

 • opracowywanie umów spółek i statutów
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. regulaminów pracy zarządu, regulaminów rady nadzorczej, regulaminów zgromadzeń, regulaminów organizacyjnych
 • doradztwo w bieżącej działalności i obsługa organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń)
 • doradztwo i przygotowywanie kompletnej dokumentacji prawnej w procesie przekształceń i połączeń spółek
 • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych
 • doradztwo w procesach likwidacji i upadłości spółek

2. Prawo gospodarcze

 • doradztwo w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyboru optymalnej formy prawnej
 • sporządzanie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym m.in.: najmu, sprzedaży, dostawy, agencyjnych, dystrybucyjnych, o roboty budowlane, a także umów w obrocie międzynarodowym
 • przygotowywanie opinii, analiz i ekspertyz z zakresu prawa gospodarczego
 • doradztwo prawne przy negocjacjach i przedsięwzięciach biznesowych
 • sporządzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji oraz własności intelektualnej - przeprowadzanie badań due diligence

3. Zamówienia publiczne

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej
 • doradztwo dla uczestników postępowań przetargowych
 • przygotowywanie środków ochrony prawnej w procedurach przetargowych
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP oraz przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych

4. Prawo pracy 

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 • opracowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy i innych dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

5. Wprowadzanie wyrobów do obrotu 

 • identyfikowanie wymagań prawnych dla różnych grup wyrobów
 • doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji koniecznej do legalnego wprowadzenia wyrobów na rynek
 • doradztwo w zakresie wymagań związanych z bezpieczeństwem produktów i odpowiedzialnością za produkt

6. Reprezentowanie w sprawach sądowych i egzekucyjnych